Usluge

 • Bušenje bunara
 • Bušenje eksploatacionih bunara
 • Bušenje istražnih bušotina
 • Otkrivanje podzemnih voda
 • Otkrivanje mineralnih (kiselih) voda
 • Određivanje drenažnog sistema i kaptaža
 • Uzimanje uzoraka
 • Određivanje smjera toka vode
 • Određivanje dubine i količine vode te eventualnih troškova.
 • Sve vrste iskopa
 • Rukovanje građevinskim strojevima
 • Saniranje klizišta
 • Ugradnja šipova za izgradnju objekata na vodi, klizištima...